DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya kiterjed a DOMASZINT Domaszék Vendéglátó Start Szociális Szövetkezetre (a továbbiakban: Adatkezelő).
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által meghatározott célra kezelt személyes adatokra.
3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására , amiről kellő időben értesíti partnereit.

II. A szabályzat célja

4. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

III. Értelmező rendelkezések

5. Az utasítás alkalmazásában
a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai rögzítése.
c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
d) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
e) adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;
f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

IV. Az adatkezelő megnevezése

6. Szervezet neve: DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet
Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Szervezet adószáma: 25991806-2-06
Cégbírósági nyilvántartási szám: 06-02-000957
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

V. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

7. Az adatokat az Adatkezelő elnök-igazgatója és munkatársai jogosultak megismerni. Ezen adatokat nem teszik közzé, és harmadik személyek számára nem adják ki.

VI. A kezelt személyes adatok köre

8. A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki,
tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
értelmezhetők.
9. Az Adatkezelő által történő számlázás esetén az érintettnek meg kell adnia a következő
személyes adatokat: név, lakcím, e-mail cím és telefon szám. Az Adatkezelő által történő
felvásárláskor az őstermelőnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, lakcím,
leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, őstermelői igazolvány szám, adószám,
adóazonosító szám, TAJ szám.
10. Az érintett személyek adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), valamint az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintett az alábbi jogaival élhet:
a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;
c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;
d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;
e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden észszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;
f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;
g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;
h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

VII. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

12. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a
fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes
megismerését követően történő kifejezett elfogadásával adja meg.
13. Az érintett által megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi felhasználásának
módja a következő: kapcsolattartási célokra, illetőleg az érintett részére értesítés
megküldésére szolgál.
14. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
15. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
16. Adatkezelő az álláshirdetésre jelentkező érintett természetes személyek következő adatait
kezeli:
- név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím, telefon szám, e-mail cím
- az érintett által beadott önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb adatok ( szakmai
tapasztalat, nyelvismeret, iskolai végzettség stb.)

VIII. Az adatkezelés időtartama

17. Az Adatkezelő addig kezeli az érintett személyes adatait amíg üzleti kapcsolatban állnak egymással.
IX. Egyéb rendelkezések
18. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.
19. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
Adatkezelőhöz vagy belső munkatársaihoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:
Levelezési cím: 6781 Domaszék Köztársaság tér 1.
Telephely: 6781 Domaszék, Ady Endre u. 14.
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
20. Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság hatáskörébe tartozik.
21. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - https://naih.hu/online-uegyinditas.html - bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

X. Záró rendelkezések

22. A szabályzat az aláírását követő hónap első napján lép hatályba.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa